Statsbudsjettet 2023

Regjeringen la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett 2023. Budsjettet skal kunne bidra til å få kontroll på prisveksten og skape trygghet for folks arbeidsplasser og økonomi.
Her er en liten oversikt over forslagene som vi mener kan bety mest for uføre.

Strøm: Regjering foreslår at nåværende ordningen forlenges ut 2023. Staten dekker 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kWh fra og med desember til og med mars 2023 og fra og i perioden fra oktober til og med desember 2023. Det skal gis 80 prosent fra og med april til og med september.

En styrking av fastlegeordningen: Regjeringen foreslår å styrke fastlegeordningen med 690 millioner kroner i 2023, med en helårsvirkning på 920 millioner.

Familien:

Barnehage: Regjeringer foreslår at maksimal pris for en barnehageplass bli redusert til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023.  Det blir gratis barnehage for det tredje barnet i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023. Det ble også foreslått å gi tilbud om gratis barnehage for alle 1–5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 1. august 2023.

Regjeringen har kommet med forslag å øke tilskudd til inkludering av barn og unge, som blant annet dekker kostnader til utstyrssentraler og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Økonomi:

Trygdeavgift: Regjeringen foreslår at satsene for trygdeavgift på lønn/trygd og næringsinntekt blir redusert med 0,1 prosentenhet til henholdsvis 7,9 og 11,1 prosent.

Uføretrygd: Regjeringen foreslår et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for unge under 30 år, som ellers ville fått 100 prosent uføretrygd.

Egenandel: Regjering foreslår 3 prosent økning i egenandel for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet samt pasientreiser. Frikort økning fra 2 921 kroner til 3 040 kroner for 2023.

Legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept: Regjeringen foreslår også å øke egenandel fra 39 til 50 prosent. Folk skal betale halvparten av det det koster for medisiner på blå resept.

Barnetrygd: Den skal videreføres på dagens nivå. 1.676 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1.054 kroner i måneden for barn over 6 år.

Det blir øking i Utvidet barnetrygd for enslige forsørgere fra 1 054 kroner til 2 016 kroner per måned mot oppheving av særfradraget. Dette sikrer også at enslige forsørgere som bor i Finnmark og Nord-Troms får støtte på lik linje med andre. Økning i barnetrygd for enslige forsørgere med for lav inntekt vil dermed gi et inntekstløft på 11500 kr på helårsbasis.

Formueskattesatsen: Det foreslås øking for fra 0,95 prosent til 1,0 prosent.

Lånekassen: Regjeringen vil utjevne geografiske forskjeller og dermed også foreslår å øke slettingen av studiegjeld i Lånekassen for personer som bor i Finnmark og Nord-Troms.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre