Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter - OFUR

 

Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter

Med endringer av [8/11/2018] – [28/5/2021] – [27/4/2023]
På årsmøtet den 10.04.2024 ble det gjennomført en omfattende revidering av vedtektene.

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 – Om organisasjonen og dens formål
Kapittel 2 – Medlemskap
Kapittel 3 – Årsmøtet med mer
Kapittel 4 – Ledelse av organisasjonen
Kapittel 5 – Oppløsning av organisasjonen

Kapittel 1 – Om organisasjonen og dens formål


§ 1-1. Organisasjonens organisasjonsform, navn og organisasjonsnummer
(1) Organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene som en
medlemsorganisasjon.
(2) Organisasjonens navn er Organisasjonen For Uføres Rettigheter – OFUR.
(3) Organisasjonens organisasjonsnummer er 921 722 613.
§ 1-2. Betydningen av organisasjonens organisasjonsform
(1) Organisasjonen er selveiende.
(2) At organisasjonen er selveiende innebærer at organisasjonen selv disponerer over
organisasjonens formuesverdier. Dette betyr at medlemmene ikke har rett på noen
andel av organisasjonens formue. Medlemmene er heller ikke ansvarlig for
organisasjonens gjeld.

§ 1-3. Organisasjonens formål
(1) Organisasjonens formål er
a. å fremme aktivt de uføres rettigheter og interesser i det norske samfunnet.

b. arbeide for å forhindre fattigdom blant uføre og deres nærmeste, og
bidra til at uføre inkluderes i samfunnet på lik linje med andre innbyggere.
(2) Organisasjonen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
§ 1-4. Likhetsprinsippet
(1) For organisasjonen gjelder det alminnelige foreningsrettslige likhetsprinsippet.
Dette innebærer at alle medlemmene skal behandles likt.
(2) Eventuell forskjellsbehandling krever saklig grunn.


Kapittel 2 – Medlemskap

I Generelle bestemmelser
§ 2-1. Hvem som kan være medlem
(1) Alle fysiske personer over 18 år kan være medlem av organisasjonen.
(2) Andre fysiske eller juridiske personer/organisasjoner kan ikke være medlem i
organisasjonen.
§ 2-2. Medlemsregister
(1) Organisasjonen fører register over alle medlemmene. Medlemmene vil være
registrert i inntil ett år etter at alle økonomiske anliggende mellom organisasjonen og
medlemmet er gjensidig avsluttet.
(2) Det rettslige grunnlaget for medlemsregisteret er samtykke fra det enkelte
medlemmet. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Organisasjonen For Uføres
Rettigheter ved styret. Opplysningene deles med organisasjonens leverandør av
portaltjenester.
(3) Organisasjonen samler inn følgende informasjon om medlemmene:
    a. Fornavn og etternavn,
    b. fødselsdato,
    c. postadresse,
    d. telefonnummer, og
    e. e-postadresse.

(4) Det enkelte medlem plikter å sørge for at organisasjonens opplysninger om det
enkelte medlem til enhver tid er korrekte. Ved bytte av postadresse, e-postadresse
eller telefonnummer, plikter medlemmet å underrette organisasjonen innen rimelig tid.
(5) Det enkelte medlem har rett til fullt innsyn i de opplysningene organisasjonen har
registrert om vedkommende.
(6) Det enkelte medlem har rett til å få sine opplysninger slettet fra organisasjonens
register når det ikke lenger foreligger legitimt behov for databehandling fra
organisasjonens side.
§ 2-3. Utmelding
(1) Medlemmene kan når som helst melde seg ut av organisasjonen.
(2) Ved utmelding opphører straks alle medlemmets rettigheter i organisasjonen.
§ 2-4. Medlemsrettigheter
(1) Alle betalende medlemmer har følgende rettigheter i organisasjonen:
a. Rett til å bli innkalt til årsmøtet og eventuelle medlemsmøter.
b. Rett til å møte på årsmøtet og eventuelle medlemsmøter.
c. Rett til å ta opp saker på årsmøtet og eventuelle medlemsmøter.
d. Rett til å ta ordet på årsmøtet og eventuelle medlemsmøter.
e. Rett til å avlegge stemme på årsmøtet.
f. Rett til å stille til valg til tillitsverv i organisasjonen.
g. Rett til å motta tilgjengelige opplysninger på årsmøtet fra organisasjonens
styre.
h. Andre rettigheter slik de følger av vedtektene eller norsk lov for øvrig.
(2) Medlemmer som har ubetalt forfalt kontingent, har ikke rettigheter som nevnt i annet
ledd bokstavene c-f.
§ 2-5. Medlemsplikter
(1) Medlemmene plikter å rette seg etter alle bestemmelsene i vedtektene,
ordensreglene, alminnelige demokratiske prinsipper, den alminnelige foreningsretten,
og norsk lov for øvrig.
(2) Medlemmene plikter å etterleve alle vedtak som på lovlig vis er fattet av et av
organisasjonens årsmøte eller styre.
(3) Medlemmene plikter å betale årskontingenten innen forfall. Organisasjonen har én
type medlemskap og én kontingentsats. Kontingenten gjelder for ett kalenderår av
gangen.

(4) Medlemmene plikter å opptre på en måte som ikke er til fare eller unødig sjenanse for
organisasjonen og dens medlemmer.
(5) Et medlem som innehar et verv i organisasjonen, har taushetsplikt. Taushetsplikten
vedvarer også etter at medlemmet har fratrådt sitt verv. Taushetsplikten gjelder
likevel ikke dersom det avdekkes kriminelle eller sterkt kritikkverdige forhold.
(6) Brudd på medlemspliktene kan sanksjoneres etter bestemmelsene i § 2-8.
§ 2-6. Ordensregler
(1) Styret kan vedta utfyllende ordensregler innenfor rammene av disse vedtektene.
(2) Ordensreglene er bindende for medlemmene fra det tidspunkt de er gjort
tilgjengelige. Ordensreglene skal distribueres gjennom organisasjonens alminnelige
kommunikasjonskanaler.
(3) Brudd på ordensreglene kan sanksjoneres etter bestemmelsene i § 2-8.
§ 2-7. Opphør fordi medlemmet ikke betaler kontingenten
(1) Manglende innbetaling av årskontingenten utover tre måneder anses som utmelding
av organisasjonen etter § 2-3.
§ 2-8. Utestenging
(1) Et medlem kan utestenges fra organisasjonen når medlemmet har krenket
organisasjonen ved vesentlig mislighold.
(2) Ved utestengning fra organisasjonen opphører straks alle medlemmets rettigheter i
organisasjonen.
(3) Vedtak om utestengning fattes av årsmøtet, styret eller særskilt disiplinærorgan
opprettet av årsmøtet. Saksbehandlingen skal i alle tilfeller foregå på en forsvarlig
måte.
(4) Et medlem som er foreslått utestengt skal straks varsles skriftlig om forslaget.
Forslaget skal som et minimum inneholde en begrunnelse for forslaget, samt en
henvisning til det rettslige grunnlaget eller vedtaksbrudd. Medlemmet skal få en
rimelig frist til å uttale seg før vedtak blir fattet.
(5) Straks vedtak er fattet, skal medlemmet motta vedtaket i skriftlig form. Vedtaket skal
som et minimum inneholde en begrunnelse for vedtaket, samt en redegjørelse av det
rettslige grunnlaget for vedtaket.
(6) Utestenging fra organisasjonen fritar ikke medlemmet fra evt. erstatningskrav ovenfor
organisasjonen.

Kapittel 3 – Årsmøtet


Generelle bestemmelser
§ 3-1. Øverste organ i organisasjonen
(1) Årsmøtet er organisasjonens øverste organ. Dette innebærer at årsmøtet har det
avgjørende ordet i ethvert anliggende som bestemmes innenfor rammene av disse
vedtektene.
(2) Årsmøtets avgjørelser er bindende for alle medlemmene.
(3) Årsmøtets avgjørelser er bindende fra det øyeblikk de er vedtatt.
(4) Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som stiller.
(5) Årsmøtet skal ta opp og avgjøre saker som etter loven eller vedtektene hører under
årsmøtet.
§ 3-2. Møte- tale- og stemmerett
(1) Alle medlemmene har rett til å delta, ta ordet og avlegge stemme på årsmøtet, med
de unntak som følger av vedtektene ellers.
(2) Alle medlemmene har én stemme hver.
(3) Medlemmer kan delta på årsmøtet ved bruk av fullmektig. Hvert møtende medlem
kan være fullmektig for maksimalt ett annet medlem. En fullmektig kan kun avlegge
stemme på vegne av fullmaktsgiveren når fullmaktsskjema er både utfylt og signert
av fullmaktsgiveren selv.
§ 3-3. Møterett og møteplikt for styret. Styrets opplysningsplikt
(1) Styremedlemmer skal delta på årsmøte. Ved gyldig fravær hos leder, trer nestleder
opp i styreleders sted. Det kreves gyldig fravær fra alle styremedlemmer.
(2) Styret har til å uttale og stemmerett på årsmøtet.
(3) Styret skal gi årsmøtet alle de opplysninger som trengs for at årsmøtet kan behandle
de sakene styret legger frem.
(4) Medlemmer som deltar på årsmøtet, kan kreve at styret gir tilgjengelige
tilleggsopplysninger om saker som årsmøtet skal behandle. Dersom styret ikke kan
svare på årsmøtet fordi opplysninger må innhentes, skal styret svare snarest, og
senest innen fire uker etter avholdt årsmøte. Svaret skal gjøres tilgjengelig for alle
medlemmene.II Årsmøtet
§ 3-4. Ordinært årsmøte
(1) Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år, innen 30 juni.
(2) Årsmøtet skal alltid behandle:
a. Godkjenning av møteinnkalling,
b. valg av møteleder,
c. valg av sekretær,
d. valg av protokollunderskrivere og tellekorps,
e. styrets årsmelding,
f. årsregnskap for foregående år,
g. innsendte forslag,
h. handlingsplan,
i. fastsettelse av medlemskontingent for inneværende år,
j. budsjett for inneværende år,
k. valg av styreleder og øvrige styremedlemmer, herunder eventuelle
varamedlemmer.
l. valg av revisor og
m. valg av valgkomité.
(3) Styreleder velges for to år av gangen, og skal velges separat fra de øvrige
styremedlemmene.
(4) Styrets nestleder velges for to år av gangen, og skal velges separat fra de øvrige
styremedlemmene.
(5) Styreleder og styrets nestleder kan ikke velges samme år, men er på valg hvert sitt
år.
(6) Sekretær og økonomiansvarlig velges separat og kan ikke velges samme år. De
øvrige styremedlemmene velges for to år av gangen, og er på valg annethvert år.
(7) Styreleder, nestleder og styremedlemmer kan bare velges for 3 perioder
sammenhengende.
(8) Eventuelle varamedlemmer velges for ett år av gangen. Ved valg av flere
varamedlemmer tildeles varamedlemmene møteprioritert.
§ 3-5. Ekstraordinært årsmøte
(1) Styret kan vedta at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte.
(2) Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst 1/5 av de stemmeberettigede
medlemmene krever det, dersom de samme medlemmene også har oppgitt et
konkret tema de ønsker behandlet av årsmøtet.

(3) Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal gjøres etter bestemmelsene i §§ 3-7.
Styret skal sørge for at ekstraordinært årsmøte avholdes senest én måned etter at
kravet etter annet ledd er fremsatt.
§ 3-6. Møteform
(1) Årsmøtet kan avholdes som fysisk møte, som digitalt møte, eller som
fjernavstemming. Årsmøtet kan også avholdes ved en kombinasjon av disse
møteformene.
(2) Styret vedtar hvilken møteform som skal benyttes. Styret skal i alle tilfeller sørge for
en forsvarlig gjennomføring av årsmøtet, herunder at både møtedeltakelsen og
stemmegivningen kan kontrolleres for ettertiden.
III Innkalling til årsmøte
§ 3-7. Frister og plikter.
(1) Styret kaller inn til årsmøte. Det skal sendes ut innkalling med minst en måneds
varsel.
(2) Innkalling skal inneholde dato, sted og klokkeslett. Innkallingen skal sendes direkte til
medlemmene, samt gjøres tilgjengelig på organisasjonens nettbaserte brukersteder.
(3) Alle medlemmene har rett til å få saker behandlet på årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest to uker før
årsmøte,
(4) Medlemmer som ønsker en sak behandlet på årsmøtet, må utarbeide et
informasjonsgrunnlag som er egnet til å gi årsmøtet alle de opplysninger som trengs
for at årsmøtet kan behandle saken. Styret skal så langt det er rimelig bidra til å
utarbeide et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag.
(5) Ekstraordinær innkalling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel, men aldri
kortere enn 7 dager.
(6) Fullstendig saksliste med sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmer og
møtedeltaker en uke før årsmøte. Evt. ettersendes dokumentasjon senest to dager
før årsmøte.
(7) Dersom det fremmes forslag til endring av organisasjonens vedtekter, skal
innkallingen inneholde både endringsforslaget og saksgrunnlaget. Saksgrunnlaget
skal være så fullstendig at medlemmene har tilstrekkelige opplysninger til å forstå
rekkevidden av endringen.

IV Møteregler
§ 3-8. Åpning av møtet. Møteleder.
(1) Styreleder, eller den styret har pekt ut, åpner og leder møtet, med mindre noe annet
er bestemt ved alminnelig flertall.
§ 3-9. Behandling av saker utenom sakslisten
(1) Saker som det ikke er opplyst om i innkallingen, kan ikke avgjøres uten at alle som
har rett til å møte på årsmøtet, samtykker i at saken kan avgjøres.
(2) At en sak ikke er opplyst om i innkallingen, hindrer likevel ikke at:
a. det ordinære årsmøtet avgjør en sak som etter loven eller vedtektene skal
behandles på årsmøtet, eller at
b. det blir vedtatt å kalle inn til nytt årsmøte for å avgjøre saker som er fremlagt
under årsmøtet.
§ 3-10. Protokoll
(1) Møteleder sørger for at det blir ført protokoll over årsmøtet.
(2) Protokollen skal som et minimum opplyse om
a. tid og sted for årsmøtet,
b. møteform,
c. antallet fremmøtte stemmeberettigede medlemmer,
d. vedtak og stemmetall for de sakene som er behandlet.
(3) Møtelederen og to protokollvitne skal signere protokollen. Protokollvitnet velges av
årsmøtet blant de fremmøtte medlemmene.
(4) Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmene, medlemmenes
representanter og andre som har rett til å delta på årsmøtet.


V Flertallskrav
§ 3-13. Alminnelig flertallskrav
(1) Alminnelige beslutninger av årsmøtet krever alminnelig flertall av de avgitte
stemmene, med mindre noe annet følger av gjeldende lov. Står stemmetallet likt,
gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når møtelederen ikke har
stemmerett. Blanke stemmer sidestilles med stemmer som ikke er avgitt.

(2) Ved valg eller ansettelse anses den eller de som får flest stemmer, som valgt eller
ansatt. Årsmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom
ingen får flertall av de avgitte stemmene. Står stemmetallet likt, treffes beslutningen
ved loddtrekning. Hvis et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig valg, skal det
gjennomføres.

§ 3-14. Vedtektsendring
(1) Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet, med mindre noe annet følger
av gjeldende lov. Beslutning om vedtektsendring krever minst 2/3 flertall av de avgitte
stemmene, med mindre noe annet følger av vedtektene eller gjeldende lov.
(2) Eventuelle endringer av vedtektene er bindende for medlemmene fra det øyeblikk de
er vedtatt.


Kapittel 4 – Ledelse av organisasjonen
I Styret og daglig ledelse
§ 4-1. Styret
(1) Organisasjonen ledes av et styre bestående av styreleder, styrets nestleder og minst
tre andre styremedlemmer. Det skal velges minst ett varamedlem til styret.
(2) Styrets medlemmer skal bestå av et flertall arbeidsuføre.
§ 4-2. Tjenestetid for styremedlemmene
(1) Styreleder, styrets nestleder og de øvrige styremedlemmene velges for to år av
gangen. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
(2) Selv om tjenestetiden er slutt, blir likevel styremedlemmet sittende i vervet til et nytt
styremedlem er valgt.
§ 4-3. Avgang og avsetting før tjenestetiden er over
(1) Et styremedlem har rett til å gå av før tjenestetiden er over, dersom de selv ønsker
det. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel dersom et styremedlem ønsker å gå av.
(2) Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet.

(3) Dersom et styremedlem går av før tjenestetiden er over, og det ikke finnes
varamedlem, kan styret oppnevne et midlertidig styremedlem. Det midlertidige
styremedlemmet sitter frem til neste ordinære årsmøte.
II Styrets oppgaver
§ 4-4. Styrets kompetanse og ansvar
(1) Styret representerer organisasjonen utad, og inngår avtaler på vegne av
organisasjonen.
(2) Styret står for forvaltningen av organisasjonen, og skal lede virksomheten i tråd med
gjeldende lov, vedtektene, vedtak fattet av årsmøtet og andre overordnede organer.
(3) Styret skal sørge for at organisasjonens formål blir ivaretatt og gjennomført.
(4) Styret skal sørge for forsvarlig organisering av organisasjonens virksomhet.
(5) Styret skal holde seg orientert om organisasjonens økonomiske situasjon, og skal
sørge for fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og organisasjonens
formuesverdier.
(6) Styret skal vektlegge tilgjengelighet for alle medlemmene. Medlemstelefon, e-post og
organisasjonens nettbaserte brukersteder organiseres av styret. Styreleder har
ansvaret for oversikt og tilganger til organisasjonens nettbaserte brukersteder.
§ 4-5. Signatur
(1) Styreleder, styrets nestleder og det styremedlemmet som er tildelt verv som
økonomiansvarlig, kan hver for seg signere på vegne av organisasjonen.
(2) Styret kan gi styremedlemmer av organisasjonen rett til å signere på vegne av
organisasjonen. Fullmakt gitt til styremedlemmer skal være skriftlig.
(3) Retten til å signere på vegne av organisasjonen kan når som helst tilbakekalles.
III Saksbehandlingen
§ 4-6. Saksbehandlingen i styret
(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styreleder mener at saken kan
behandles på en annen fullgod måte. Saksbehandlingen skal i alle tilfeller foregå på
en forsvarlig måte.
(2) Styremøte kan avholdes med personlig fremmøte, som digitalt møte, eller ved en
kombinasjon av disse møteformene. Der en sak skal behandles i møte, avgjør
styreleder møteformen. Styreleder skal sørge for at styremedlemmene så langt som
mulig kan være med på behandlingen av saker.

(3) Styret skal avholde styremøte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene
krever det.
(4) Styreleder kaller inn til styremøte.
(5) Styreleder leder styremøtene, med mindre noe annet er avtalt.
(6) Styreleder leder saksbehandlingen. Dersom hverken styreleder, eller styrets
nestleder er til stede, velger styret én av de fremmøtte til å lede saksbehandlingen.
§ 4-7. Krav om styrebehandling.
(1) Styreleder skal sørge for behandling av saker som hører under styret. Både
styremedlemmene og styrets varamedlemmer kan kreve at styret behandler en
bestemt sak.
§ 4-8. Saksforberedelser og varslingsfrist.
(1) Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har et fullgodt
grunnlag for behandlingen av saken. Styreleder har ansvar for at saken er tilstrekkelig
forberedt.
(2) Styresakene skal varsles på tjenlig måte og i god tid.
§ 4-9. Når styret kan fatte vedtak
(1) Styret kan fatte vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene er med på
saksbehandlingen.
(2) Styret kan likevel ikke fatte vedtak uten at alle styremedlemmene, så langt som
rimelig, har fått anledning til å delta i saksbehandlingen.
(3) Dersom et styremedlem har forfall, og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet
kalles inn.
§ 4-10. Alminnelig flertallskrav
(1) Styret treffer beslutninger ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene, med mindre
noe annet følger av vedtektene eller gjeldende lov. Står stemmetallet likt, gjelder det
som møtelederen slutter seg til, også når møtelederen ikke har stemmerett. Blanke
stemmer sidestilles med stemmer som ikke er avgitt.
(2) Ved valg eller ansettelse anses den eller de som får flest stemmer, som valgt eller
ansatt. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom
ingen får flertall av de avgitte stemmene. Står stemmetallet likt, treffes beslutningen
ved loddtrekning.

§ 4-11. Inhabilitet
(1) Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av saker, når deltakelsen i
saksbehandlingen utad er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmets upartiskhet.
(2) Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av saker som har så mye å si for
styremedlemmet, eller en av styremedlemmets nærstående, at styremedlemmet må
regnes for å ha en klar personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
(3) Ved avgjørelsen av om noen er nærstående etter denne bestemmelsen, gjelder
aksjeloven § 1-5 første ledd tilsvarende.
§ 4-12. Styreprotokoll
(1) Det skal føres protokoll over styresakene.
(2) Møteleder sørger for at det blir ført protokoll over styremøtet.
(3) Protokollen skal som et minimum opplyse om
a. tid og sted,
b. møteform,
c. deltakerne,
d. vedtak og stemmetall for de sakene som er behandlet.
(4) Dersom et vedtak ikke er enstemmig, skal det komme fram stemmeantall i vedtaket.
Et styremedlem som ikke er enig i et vedtak, kan kreve sitt syn ført inn i protokollen.
IV Andre organer i organisasjonen
§ 4–13. Andre organer
(1) Bestemmelsene i kapittel 4 gjelder så langt de passer for organisasjonens andre
organer, utvalg, komitéer og lignende. Bestemmelsene i kapittel 4 gjelder også så
langt de passer for medlemmene av slike organer som nevnt i første punktum.


Kapittel 5 – Oppløsning av organisasjonen

§ 5-1. Vedtak om oppløsning
(1) Oppløsning av organisasjonen krever 2/3 flertall ved to etterfølgende voteringer.
(2) Første votering over oppløsningsvedtak kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, skal styret kalle inn til ekstraordinært
årsmøte for annengangs behandling av oppløsningsvedtaket. Det ekstraordinære årsmøtet skal avholdes tidligst 60 dager etter ordinært årsmøte, men høyst 120
dager etter ordinært årsmøte.
(3) Endring av § 5-1 krever enstemmighet blant alle organisasjonens fremmøtte
medlemmer ved to etterfølgende voteringer.
(4) Første votering over endringsvedtak kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Blir endring av § 5-1 vedtatt ved enstemmighet, skal styret kalle inn til
ekstraordinært årsmøte for annengangs behandling av oppløsningsvedtaket. Det
ekstraordinære årsmøtet skal avholdes tidligst 60 dager etter ordinært årsmøte,
men høyst 120 dager etter ordinært årsmøte.
§ 5-2. Styrets ansvar for å avvikle organisasjonen. Andre organer under avviklingen
(1) Styret er ansvarlig for at organisasjonen avvikles i tråd med vedtak fra årsmøtet.
(2) Under avviklingen gjelder bestemmelsene om årsmøtet og andre organer så langt de
passer.
§ 5-3. Melding til Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret
(1) Vedtak om oppløsning av organisasjonen skal sendes til Enhetsregisteret i
Brønnøysundregistrene i tråd med reglene i enhetsregisterloven § 15.
§ 5-4. Kreditorvarsel
(1) Alle kreditorer med kjent adresse skal snarest, og så langt som mulig, varsles direkte
om oppløsningsvedtaket slik at disse kan fremsette eventuelle utestående krav
overfor organisasjonen innen rimelig tid.
§ 5-5. Organisasjonens virksomhet under avviklingen
(1) Organisasjonens virksomhet kan fortsette under avviklingen, så langt det er
formålstjenlig for en smidig avvikling av organisasjonen.
§ 5-6. Dekning av organisasjonens gjeld
(1) Styret skal sørge for at organisasjonens utestående gjeld så langt som mulig blir
dekket før endelig oppløsning, med mindre kreditor har frafalt kravet eller samtykker i
et debitorskifte.
§ 5-7. Omgjøring av eiendeler og rettigheter i penger
(1) Organisasjonens eiendeler og rettigheter skal omgjøres i penger, så langt dette er
nødvendig for å dekke inn organisasjonens utestående gjeld.

§ 5-8. Disponering av organisasjonens gjenstående midler
(1) Disponering av organisasjonens gjenværende midler kan ikke skje før
organisasjonens gjeld er dekket etter bestemmelsene i §§ 5-6 og 5-7.
(2) Disponering av organisasjonens gjenværende midler kan uansett ikke skje før minst
seks uker etter kunngjøring av kreditorvarselet i den elektroniske
kunngjøringspublikasjonen til Brønnøysundregistrene.
(3) Medlemmene i organisasjonen har ikke rett til å få utbetalt eller på annen måte få
tilgang til noen del av organisasjonens gjenværende midler.
(4) Organisasjonens gjenværende midler skal doneres til en annen sammenslutning som
ivaretar det samme, eller i det vesentlige et lignende formål som beskrevet i § 1-3.
Årsmøtet fatter vedtak om hvordan organisasjonens gjenværende midler skal utdeles.
Dersom årsmøtet ikke fatter vedtak om utdeling av organisasjonens gjenværende
midler, eller vedtaket ikke er gyldig etter vedtektene eller gjeldende lov, overlates
avgjørelsen og utdelingen av organisasjonens gjenværende midler til
Stiftelsestilsynet, i tråd med stiftelsesloven § 55 første ledd bokstav c.
§ 5-9. Endelig oppløsning
(1) Når disponeringen av organisasjonens gjenværende midler er ferdig, skal styret
fremlegge avviklingsoppgjør for godkjennelse hos årsmøtet. Når årsmøtet har
godkjent avviklingsoppgjøret, skal styret melde til Enhetsregisteret i
Brønnøysundregistrene at organisasjonen er endelig oppløst.

Bli med oss da vel!
OFUR vil gjerne ha deg med på laget. Vi trenger flere medlemmer så vi kan skape en sterk og handlekraftig organisasjon for uføres rettigheter, og vil gjerne ha med nettopp deg!
Om du selv er ufør, kjenner noen som er det, eller bare støtter saken så er dette organisasjonen for deg.
Vi ønsker alle velkommen, enten du vil være aktiv eller bare vanlig medlem. Støtt oss idag og meld deg inn på www.ofur.no/bli-medlem/
Det koster kr 200,- pr år og du kan betale med kort, Vipps eller faktura alt etter hva som passer deg best.
Bli med oss i arbeidet for uføres rettigheter.