Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter - OFUR

§1 Organisasjonens navn
Organisasjonenes navn er Organisasjonen For Uføres Rettigheter – OFUR.
§2 Formål
A) Organisasjonen har til formål å
 Aktivt fremme uføres rettigheter og interesser i det norske samfunnet.
 Arbeide for å forhindre fattigdom blant uføre og deres nærmeste.
 Inkluderer uføre i samfunnet på lik linje med andre.
B) Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter
 Være en inkluderende og samlende organisasjon for uføre.
 Påvirke politisk gjennom tilgjengelige kanaler.
 Dele kunnskap om uføre og endre holdningen til disse i samfunnet.
§3 Organisasjonsform
Organisasjonen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på organisasjonens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer og medlemskap
Alle personer over 18 år kan bli medlemmer av OFUR. Organisasjonen har én type
medlemskap og én kontingentsats. Kontingenten gjelder for ett kalenderår av gangen.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. Medlemmer som ikke har betalt kontingent tre måneder etter forfall, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av organisasjonen.
Medlemmer med utestående kontingent skal også fratre sine verv i organisasjonen ved
manglende betaling tre måneder etter forfall. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.
§6 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år, er organisasjonens høyeste myndighet. Organisasjonens første ordinære årsmøte avholdes i 2020. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.
§7 Årsmøtets oppgaver
Saker som skal behandles på OFURs årsmøte
Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling.
Sak 2. Valg av møteleder.
Sak 3. Valg av sekretær
Sak 4. Valg av protokollunderskrivere/ tellekorps.
Sak 5. Årsmelding
Sak 6. Regnskap
Sak 7. Innsendte forslag
Sak 8. Handlingsplan
Sak 9. Budsjett
Sak 10. Fastsette kontingent
Sak 11. Valg
Avslutning.
§8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av
medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§9 Styret
A) Organisasjonen har et styre på 5 medlemmer eller det antall medlemmer som bestemt av årsmøtet. Dersom utgangspunktet på 5 styremedlemmer endres, må årsmøtet også endre på vedtekter som omhandler valg av disse for å sikre kontinuitet. I tillegg til antall varamedlemmer bestemt
av årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Dersom styremedlemmer
skulle trekke seg i perioden de er valgt inn for, eller på andre måter ikke overholder
forpliktelser som følger vervet, kan styret ved flertall innsette styremedlemmer og fordele
verv frem til neste ordinære årsmøte. Dette for å sikre en god drift i organisasjonen,
samtidig som det tas hensyn til at de frivillige stort sett er arbeidsuføre.
1) Styrets medlemmer skal bestå av et flertall arbeidsuføre, samt at styreleder og nestleder skal være
arbeidsuføre.
2) For å sikre kontinuitet i styret, velges styrets medlemmer for følgende perioder:
i) Styreleder og nestleder velges for henholdsvis ett og to år, deretter velges
styreleder og nestleder for to år.
ii) To styremedlemmer velges for ett år, deretter velges de for to år.
iii) Ett styremedlem velges for to år.
iv) Varamedlemmer velges for ett år.
3) Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet er avholdt, med
økonomiansvarlig og sekretær. Det er ingenting i veien for at disse ansvarsområdene
fordeles på flere styremedlemmer dersom dette er ønskelig.
B) Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret skal
 Iverksette årsmøtebestemmelser.
 Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle
oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonen økonomi i henhold til
gjeldende instrukser og bestemmelser.
 Representere organisasjonen utad.
C) Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene.
§10 Arbeidsmetoder
Det oppfordres til utstrakt bruk av internett i organisasjonens daglige arbeid. Styret
bestemmer selv hvor det vil arbeide, men det skal legges vekt på tilgjengelighet for alle. Det skal videre ikke være noe i veien for å velge elektroniske løsninger fremfor fysiske møter der det er hensiktsmessig.
§11 Signaturrett
Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Styret i fellesskap innehar også prokura. I tillegg innehar følgende verv prokura hver for seg: styreleder, nestleder og eventuell økonomiansvarlig.
§12 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§13 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Organisasjonens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål organisasjonen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon
som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av
disse.
 

Styreleder:
Anita Olsen

epost: anita@ofur.no

Bli med oss da vel!
OFUR vil gjerne ha deg med på laget. Vi trenger flere medlemmer så vi kan skape en sterk og handlekraftig organisasjon for uføres rettigheter, og vil gjerne ha med nettopp deg!
Om du selv er ufør, kjenner noen som er det, eller bare støtter saken så er dette organisasjonen for deg.
Vi ønsker alle velkommen, enten du vil være aktiv eller bare vanlig medlem. Støtt oss idag og meld deg inn på www.ofur.no/bli-medlem/
Det koster kr 200,- pr år og du kan betale med kort, Vipps eller faktura alt etter hva som passer deg best.
Bli med oss i arbeidet for uføres rettigheter.