Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter - OFUR

§1 Organisasjonens navn

Organisasjonenes navn er Organisasjonen For Uføres Rettigheter - OFUR.

§2 Formål

A) Organisasjonen har til formål å

• Aktivt fremme uføres rettigheter og interesser i det norske samfunnet.

• Arbeide for å forhindre fattigdom blant uføre og deres nærmeste.

• Inkluderer uføre i samfunnet på lik linje med andre.

B) Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

• Være en inkluderende og samlende organisasjon for uføre.

• Påvirke politisk gjennom tilgjengelige kanaler.

• Dele kunnskap om uføre og endre holdningen til disse i samfunnet.

§3 Organisasjonsform

Organisasjonen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er

selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på organisasjonens

formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer og medlemskap

Alle personer over 18 år kan bli medlemmer av OFUR. Organisasjonen har én type

medlemskap og én kontingentsats. Kontingenten gjelder for ett kalenderår av gangen.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i

organisasjonen. Medlemmer som ikke har betalt kontingent tre måneder etter forfall, har ikke

stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av organisasjonen.

Medlemmer med utestående kontingent skal også fratre sine verv i organisasjonen ved

manglende betaling tre måneder etter forfall. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak

som er fattet av årsmøte.

Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter - OFUR

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er organisasjonens høyeste myndighet. Organisasjonens første

ordinære årsmøte avholdes i 2020. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede

medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles

av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i

pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før

årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før

årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre

3/4 av de fremmøtte krever det.

§7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

A) Behandle årsmelding.

B) Behandle revidert regnskap.

C) Behandle innkomne forslag.

D) Fastsette kontingent.

E) Vedta budsjett.

F) Velge styre.

1) To talspersoner.

2) Styremedlemmer.

3) Varamedlemmer.

4) Revisor.

i) Som revisor kan årsmøtet sette inn den det mener er kvalifisert.

§8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av

medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med

minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene

som er kunngjort i innkallingen.

Side 2 av 4

Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter - OFUR

§9 Styret

A) Organisasjonen har et styre på 5 medlemmer, i tillegg til antall varamedlemmer bestemt

av årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Dersom styremedlemmer

skulle trekke seg i perioden de er valgt inn for, eller på andre måter ikke overholder

forpliktelser som følger vervet, kan styret ved flertall innsette styremedlemmer og fordele

verv frem til neste ordinære årsmøte. Dette for å sikre en god drift i organisasjonen,

samtidig som det tas hensyn til at de frivillige stort sett er arbeidsuføre.

1) Styrets medlemmer skal bestå av et flertall arbeidsuføre, samt at talspersoner skal være

arbeidsuføre.

2) For å sikre kontinuitet i styret, velges styrets medlemmer for følgende perioder:

i) Talspersoner velges for henholdsvis ett og to år.

ii) To styremedlemmer velges for ett år.

iii) Ett styremedlem velges for to år.

iv) Varamedlemmer velges for ett år.

3) Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet er avholdt, med

økonomiansvarlig og sekretær. Det er ingenting i veien for at disse ansvarsområdene

fordeles på flere styremedlemmer dersom dette er ønskelig.

B) Styret skal holde møte når talsperson eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

• Iverksette årsmøtebestemmelser.

• Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle

oppgaver, og utarbeide instruks for disse.

• Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonen økonomi i henhold til

gjeldende instrukser og bestemmelser.

• Representere organisasjonen utad.

C) Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med

flertall av de avgitte stemmene.

§10 Arbeidsmetoder

Det oppfordres til utstrakt bruk av internett i organisasjonens daglige arbeid. Styret

bestemmer selv hvor det vil arbeide, men det skal legges vekt på tilgjengelighet for alle. Det

skal videre ikke være noe i veien for å velge elektroniske løsninger fremfor fysiske møter der

det er hensiktsmessig.

Side 3 av 4

Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter - OFUR

§11 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Styret i fellesskap innehar

også prokura. I tillegg innehar følgende verv prokura hver for seg: begge talspersoner og

eventuell økonomiansvarlig.

§12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å

ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§13 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Organisasjonens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål

organisasjonen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon

som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av

disse.

Side 4 av 4